تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسی

میزان جذب رنگ آلی,نانوذرات مغناطیسی,رنگ آلی,نانوذرات,تحقیق نانوذرات مغناطیسی,تحقیق رنگ آلی,تحقیق نانوذرات,مقاله نانوذرات مغناطیسی,مقاله رنگ آلی,مقاله نانوذرات,پایان نامه نانوذرات مغناطیسی,پایان نامه رنگ آلی,پایان نامه نانوذرات|34021895|yvg
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تأثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ آلی توسط نانوذرات مغناطیسیقابل مشاهده می باشد

دانلود تحقیق با موضوع ،در قالب word در 127 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مغناطیس
2-1 اصول کلی مغناطیس1 -2-1 اصول کلی خواص مغناطیسی
1 -2-2 دسته بندی مواد با توجه به خاصیت مغناطیسی
1 -2-2-1 دیا مغناطیس
1 -2-2-2 پارا مغناطیس
1-2-2-2-1 خاصیت پارامغناطیسی
1-2-2-2-2 شرط پارامغناطیسی بودن
1-2-2-3 فرومغناطیس
1-2-2-3-1 انواع مواد فرو مغناطیس
1-2-2-4 آنتی فرو مغناطیس
1-2-2-5 فری مغناطیس
1-2-2-6 سوپر پارا مغناطیس3-1 نانوذرات1-3-1 تعیین مشخصات نانو ذرات1-3-2 روش میکروسکوپ الکترونی عبور (TEM)1- 3 3- عامل دار کردن نانوذرات1-3- مولکول1-3-4 سنتز نانوذرات
1-3-1-4 هیدرکسیل دار شدن کاتیون فلزی در محلول آبی (روش هم رسوبی)1-3- 2-4 آبکافت ترکیبات آلی فلزی1-3-3-4 سنتز در محیط تحت فشار1-3-4-4 واکنش های آبی- حرارتی و دمای بالا1-3-5-4 روش پلی آل1-3-6-4 سیستم تزریق پیوسته1-3-7-4 روش های الکترو شیمیایی1-3-8-4 روش های بخار و ائروسل1 -3-9-4 تجزیه به وسیله امواج صوت
1-4 نانو ذرات مغناطیسی[MNP]
1-4-1 کاربرد نانوذرات مغناطیسی
1-4-1-1 جداسازی وتشخیص سلول ها و اجزای سلولی
1-4-1-2 مستقر سازی، جداسازی ،شناسایی و اندازه گیری ترکیبات فعال زیستی
1-4-1-3 انتقال دارو1-4-1-4 کاربرد به عنوان کاتالیست1-5 تئوری وترمودینامیک روش هم رسوبی
1-6 جذب1-6-1 تئوری جذب1-6-2 اصول جذب سطحی
1-6-3 نیروها و انرژی های جذب سطحی1-6-4 شرایط عملی موثر در سرعت فرآیند جذب سطحی
1 -6-5 تعادل جذب و ايزوترم‌های جذب1-6-5-1 ايزوترم لانگموير1-6-5-2 ايزوترم فرندليچ1-6-5-3 ايزوترم تمکین1-7 مطالعات سينتيکی1-7-1 مدل سينتيکی الويچ1-8 رنگ ها1-8-1 طبقه بندی رنگ ها1-8-1-1 رنگ‌های آلی طبيعی1-8-1-2 رنگ های خوراکی1-8-1-3 طبقه ‌بندی رنگ‌های نساجی در فهرست رنگ‌ها1-8-2 انواع تكنولوژی در جهت حذف رنگ1-8-2-1 روش‌های بيولوژيكی1-8-2-2 روش‌های شيميایی9-1هدف تحقیق
فصل دوم: بخش تجربی2-1 دستگاه‌های مورد استفاده2-2 مواد شيميايی مورد نياز2-2-1 رنگ آلی مورد استفاده2-3 آماده سازی محلول‌ها2-4 سنتز نانو ذرات مغناطیسی2-4-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی2-4-2تثبیت مولکول 2- آمینو 5- مرکاپتو1، 3، 4- تیا دی آزول (AMT) بر روی نانو ذرات آهن اکسید (Fe3O4-AMT)2-5 بررسی خصوصیات نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده2-5-1 تعیین ساختار با استفاده از طیف سنجی FT-IR2-5-2 بررسی تشکیل تعیین اندازه تقریبی ذرات با استفاده از طیف پراش اشعه(X (XRD 2-5-3 تعیین دقیق اندازه ذات با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)2-6 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان جذب رنگ نایل بلو توسط نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده2-6-1 اثرpH2-6-2 اثر زمان و رسم مدل های سینتیکی2-6-3 اثر غلظت2-6-4 اثر غلظت اولیه و ایزوترم های جذبی2-6-5 اثر میزان جاذب توزین وزنی2-7 تعیین میزان بازیابی ذرات و امکان استفاده مجدد از جاذب 2-7-1 تعیین زمان جمع آوری جاذب توسط آهن ربا
2-7-2 اثر زمان جذب
2-7-3 بررسی زمان واجذب

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1 سنتز نانو ذرات آهن اکسید (مگنتیت) به روش هم رسوبی
3-1-2 بررسی خصوصیات نانو ذرات
3-1-2-1 طیف سنجی FT-IR
3-1-2-2 روش پراش اشعه (X (XRD
3-1-2-3 تعیین اندازه نانو ذرات مغناطیسی سنتز شده
3-1-2-3-1 تعیین اندازه به روش XRD
3-1-2-3-2 تصویر برداری توسط میکروسکوپ انتقالی الکترونی (TEM)
3-1-2-4 بررسی خصوصیات مغناطیسی نانو ذرات
3-1-3 استفاده از نانو ذرات مگنتیت به عنوان جاذب برای حذف رنگ های آلی3-1-3-1 اثر pH
3-1-3-2 اثر غلظت رنگ Nile-Blue بر میزان حذف این رنگ توسط نانو ذرات مغناطیسی آهن
3-1-3-3 اثر زمان هم زدن3-1-3-4 اثر زمان تماس بر جذب و رسم منحنی های سینتیکی
3-1-3-4-1 بررسی مد ل های سنتیکی جذب رنگ Nile-Blue بر روی سطح جاذب
3-1-3-5 ايزوترم های جذبی توسط نانو ذرات مگنتیت4-1-3 نتیجه گیری
منابع مآخذ